Interaktivna Ampelografija

ampelografija nauka sorta vinova loza

Interaktivna Ampelografija. Ampelografija je primijenjeni dio bioloških nauka – botanike (vinogradari širom svijeta 2011. godine slavili su 350 godina od dana osnivanja). Ampelografija je podijeljena u dva dijela:


opšta: zadaci proučavaju sistematizaciju familije Vfitaceae (Lindley) Juss., proučavaju probleme porijekla, nasljednosti i distribucije njegovih komponenata, uspostavljaju obrasce varijabilnosti karakteristika i svojstava rodova, podrodova, vrsta, podvrsta, ekogeografskih grupa i podgrupa, populacija, sorti, klonova pod uticajem biotičkih, abiotskih i antropogenih faktora životne sredine; izrada metodologija i načina ampelografskih istraživanja;

posebna: zadaci su botanički opis genotipova – sorti, klonova, njihovih ampelografskih, fenoloških, agrobioloških, uvoloških, biohemijskih, tehnoloških i ekonomskih karakteristika.

Naučnici ističu treći dio ampelografije – ampelometrija, koja uključuje posebna mjerenja kvantitativnih karakteristika, proučavanih dijelove loze. Njihove sortne karakteristike određuju njihov stepen varijacija na osnova biometrijskih metoda. Stvaranje digitalnog laboratorija SIAMS Photolab omogućava uklanjanje poteškoća sa prikupljanjem, čitanjem i analizom ampelografskih podataka. Tokom identifikacije potrebnog genotipa između ostalog skaniraju se listovi i slike se premještaju na računar. Automatski se mjere njihovi linearni pokazatelji (parametri lista, dužina i širina lista liske, uglovi alfa, beta, gama i drugi podaci). Ovi podaci zapisuju se u odgovarajuće tabele (Microsoft Excel ili Openoffice Calc). Podaci se obrađuju biometrijskim metodama analize i upoređuju sa standardnim i sintipskim podacima.

Interaktivna ampelografija

Interaktivna ampelografija (engleski. interaktive – interakcija, međuzavisnost jednog od drugog), je novi perspektivni pravac u ampelometriji. Zbog sistemskog efekta koji nastaje u Internet-sistemu zbog neadekvatne stručne interakcije opremljene potrebnim alatima i korisnika koji imaju informacije o fenotipskim i genotipskim karakteristikama uzoraka loze-grožđa, identifikacija tih uzoraka i otkrivanje njihovih imena je otežano. Predlaže se stvaranje internetske zajednice međunarodnih stručnjaka, istraživača i korisnika interaktivne ampelografije. U početnoj fazi razvoja zajednice očekuje se off-line kontakt između njihovih učesnika putem različitih Internet usluga (e-mail, ICQ, Skype, web forum ili društvena mreža i drugi). U budućnosti se planira stvaranje inteligentnog ampelografskog portala sa bazama podataka i razmjenom znanja, i na njihovoj osnovi međunarodne automatske on-line konsultantske ampelografske službe, koju su kreirali, podržali i razvili stručnjaci, programeri i istraživači međunarodne ampelografske internetske zajednice. Očekuje se da će se informacije dobijene od stručnjaka i korisnika obrađivati ​​u realnom vremenu. Stepen njegove formalizacije i spremnosti za upotrebu doći će do nivoa znanja, nauci ranije nepoznatog. Kao rezultat, interaktivni sistem će imati koristi kako u razvoju ampelografije, tako će i upotreba u praksi, povećati efikasnost i valjanost svojih odluka.

U pedagogiji: mogućnost korištenja resursa međunarodne internetske zajednice od strane stručnjaka, istraživača i korisnika interaktivne ampelografije u studijskom procesu stvoriće kvalitativno nove uslove za učenje studenata, inžinjera i magistara, pripremu novog visokokvalifikovanog osoblja istraživača, teoretičara i praktičara u ampelografiji.

Pogledati i: https://ovinu.info/sta-je-molekularna-ampelografija/

Interaktivna ampelografija – nauka i pedagogija. Naslov orginala: Interactive ampelography – science and pedagogic. Izvor: Interactive Ampelography And Grapevine Breeding (collected papers of the International Symposium) 20-22 September 2011. Slika: http://owmwines.cl/en/. Prevod: Dragutin Mijatović