Vinogradarstvo

Vinogradarstvo, je grana poljoprivredne proizvodnje koja obuhvata uzgoj (domaće, plemenite) vinove loze (Vitis vinifera) radi proizvodnje grožđa za potrošnju u svježem stanju, za preradbu u vino, suvo grožđe, sokove i druge proizvode od grožđa i vina (sirće, vinski destilat itd).

Vinogradarska nauka bavi se istraživanjem agrobioloških karakteristika vinove loze ekologijom, ishranom vinove loze, fiziologijom generativnog i vegetativnoga rasta i razmnožavanja. Vinogradarstvo se može uspješno razvijati u umjerenom klimatskom pojasu (između 30º i 50º sjeverne i 30º i 45º južne geografske širine). Srednja godišnja temperatura područja trebala bi se kretati od 9ºC ni viša od 21ºC, srednja temperatura u periodu vegetacije između 16 i 20ºC, a temperatura u doba mirovanja loze da ne pada ispod –15ºC.

Uspješno vinogradarstvo najviše zavisi od temperature vazduha te količine padavina). Nadmorska visina, okrenutost vinograda stranama svijeta (ekspozicija), nagib tla (inklinacija), blizina većih vodenih površina (mora, jezera, akumulacija), šuma, goleti itd. Optimalna je količina padavina je oko 800 mm godišnje, pod uslovom da oko 60% padne u toku vegetacije. Među nepovoljne klimatske faktore posebno se ubrajaju: kasni proljetni i rani jesenji mrazovi, magla, grad (tuča, led), te učestalost i jak intenzitet vjetra.

Vinogradarstvo

U ovom kvizu je deset kombinacija pitanja iz oblasti vinogradarstva, gdje svaka kombinacija ima 10 pitanja. Odgvor na neka od pitanja traži više nego jedan tačan odgovor.