Vinograd tokom godine

vinograd vinogradarstvo vinova loza

Vinograd tokom godine. Evolucioni razvitak vrste ili sorte vinove loze naziva se FILOGENEZA (nekoliko hiljada ili stotina godina). Životni ciklus čokota kao biljke naziva se ONTOGENEZA (Veliki životni ciklus). Veliki-životni ciklus (oko 50 godina), vegetativno dobijenog čokota prolazi kroz odgovarajuće periode rastenja i razvića. Period rastenja mladih biljaka, period rastuće rodnosti, period pune rodnosti, period opadajuće rodnosti, period starenja i odumiranja čokota.

Vinograd tokom godine

Godišnji ciklus razvića vinove loze (mali životni ciklus), ne kalendarske godine, prolazi kroz dva perioda. To su period vegetacije (oko 7 mjeseci) i period zimskog odmora (oko 5 mjeseci). Period vegetacije odvija se kroz 6 fenofaza (1.Kretanje sokova (suzenje i plač), 2.Rastenje lastara i cvasti, 3.Cvjetanje i oplodnja, 4.Razvoj zelenih bobica, 5.Sazrijevanje grožđa, 6.Sazrijevanje lastara i opadanje listova). Tako loza u beskonačnom ciklusu iz godine u godinu živi, preživljava i uz pomoć vinogradara daje grožđe koje će vinar upotrijebiti i iskoristiti za ovo ili ono vino. Pa pođimo na to jednogodišnje putovanje da vidimo šta čokote i čovjeka čeka na tom ponekad izuzetno trnovitom, često nepredvidivom putovanju.

Vinograd tokom godine, otkrijte 10 etapa vegetativnog cikusa vinove loze. Naslov orginala: 1 an dans la vigne, découvrez les 10 étapes du cycle végétatif de la vigne. Izvor: https://levinpourtous.com/; Pripremio: Dragutin Mijatović