Podloge

Podloge

ampelografija vinogradarstvo

Podloge. Od pojave korjenove filoksere podizanje vinograda se isključivo obavlja kalemljenom lozom. Podloge vinove loze imaju različite zahtjeve prema uslovima sredine i mogu poboljšati, ali i pogoršati agrobiološke i tehnološke osobine gajenih sorti. S obzirom da je vinova loza dugogodišnja kultura i da su troškovi ulaganja u podizanje vinograda veliki, greške u izboru podloge moraju se izbeći. Lozne podloge karakterišu se nizom agrobioloških osobina koje zavise od porijekla, područja u kojima su selekcionisane, i dr. Međutim, jedna lozna podloga, da bi se koristila u određenim agroekološkim uslovima, mora imati niz karakteristika, među kojima su najvažnije slijedeće:

Podloge
 • da je potpuno otporno prema filokseri,
 • da ima dobar afinitet prema domaćoj plemenitoj vinovoj lozi,
 • da se lako prilagođava u različitim zemljišnim i klimatskim uslovima,
 • da podnosi određenu količinu kreča u zemljištu,
 • da se dobro oživljava,
 • da ima povoljnu bujnost,
 • da pozitivno utiče na vegetativni i rodni potencijal, kao i na ostale važnije agrobiološke i privredno-tehnološke osobine nakalemljenih sorti plemenite vinove loze,
 • da nije zaražena virozama.

Brojni rezultati izučavanja su pokazali da se u savremenim uslovima podizanja vinograda podloga ne koristi samo kao biološki metod borbe protiv filoksere, već je ona činilac koji može značajno uticati na ispoljavanje niza agrobioloških i privredno-tehnoloških karakteristika gajenih sorti plemetnite vinove loze. Stoga je veoma važan dobar izbor podloga zbog njihovog uticaja na:

 • povećanje prinosa grožđa;
 • poboljšavanje kvaliteta grožđa, vina i prerađevina od grožđa i vina;
 • ubrzavanje ili usporavanje vremena sazrijevanja grožđa;
 • povećanje ili smanjenje bujnosti gajene sorte;
 • povećanje otpornosti prema bolestima i štetočinama;
 • povećanje otpornosti prema niskim temperaturama i ostalim nepovoljnim ekološkim činiocima;
 • povećanje dužine života nakalemljene sorte;
 • povećanje ekonomičnosti gajenja vinove loze i dr

Mijatović. D. (2019) Podloge.