Struktura i razvoj bobice

bobica čokot fenofaza vinogradarstvo vinova loza

Razvoj bobice. Bobica je četkicom preko peteljčice povezana za grozd. Peteljčica (Pedicel) je završna vaskularna (ksilem i floem) veza vinove loze sa svakom bobicom. Meso (Flesh) bobice funkcioniše kao tkivo za skladištenje i sadrži uglavnom malate (jedinjenja jabučne kiseline) prije nego što počne šarak, a nakon toga većinska jedinjenja su šećeri. Pokožica (Skin) bobice sadrži pigmente i jedinjenja okusa, a služi i kao zaštitni pokrivač i kao aktivno, metaboličko mjesto. Pokožica se izvana sastoji od tri sloja: voštane prevleke, sloja epidermalnih ćelija i na kraju hipodermalni sloj.

Razvoj bobice

Tokom vegetacije vinova loza prolazi kroz 6 fenofaza. Dužina i završetak svake fenofaze zavisi od sorte i uslova sredine. Postoji 5 E-L fenofaza fenološkog rasta koje vinogradari najčešće koriste tokom vegetacije kao pomoć u održavanja vinogradu. Ključne fenofaze su: pupanje, cvjetanje, zatvaranje grozda, šarak i berba.

Ćelije pokožice koje su povezane sa mesom bobice obiluju fenolima i fitoaleksinima koji pomažu u odbrani od nekih patogena. Nakon zametanja bobica, rast i razvoj bobice odvija se u tri faze predstavljene dvostrukom sigmoidnom krivom sa dvije faze rasta. Prva faza rasta je „formiranje bobica“u kojoj dioba ćelija i diferencijacija tkiva dominiraju u procesima rasta. Druga faza rasta je „sazrijevanje bobica“, a karakteriše se uvećanjem ćelija i povećanjem količine vode i ugljenohidrata. Treća, manje definisana faza, naziva se „faza usporavanja porasta“.

Pogledati i: https://ovinu.info/grozd-karakteristike-i-mehanicki-sastav/

Naslov orginala: Berry Structure and Development (Struktura i razvoj bobice)). Izvor: Wine Grape Production Guide for Eastern North America. Slika: Uzdužni presjek bobice: https://www.researchgate.net/. Prevod: Dragutin Mijatović