Precizno vinogradarstvo-osnove

vinogradarstvo

Naslov orginala: Precision viticulture (Precizno vinogradarstvo); Izvor: https://en.wikipedia.org/Prevod: Dragutin Mijatović

Precizno vinogradarstvo (PV)

PV je precizna poljoprivreda koja se primjenjuje na optimizaciju performansi vinograda, naročito na maksimiziranje prinosa i kvaliteta grožđa, uz minimiziranje uticaja na životnu sredinu i rizika. Ovo se postiže mjerenjem lokalnih varijacija faktora koji utiču na prinos i kvalitet grožđa (tlo, topografija, mikroklima, zdravlje grožđa) i primjenom odgovarajućih praksi upravljanja vinogradarstvom (tip naslona, rezidba, primjena đubriva, navodnjavanje, vrijeme berbe itd). Precizno vinogradarstvo zasniva se na pretpostavci da velika varijabilnost faktora na terenu koji utiču na rast vinove loze i sazrijevanje grožđa zahtijeva intenzivno upravljanje prilagođeno lokalnim uslovima. Precizno vinogradarstvo zavisi od novih i najnovijh tehnologija kao što su sistemi globalnog pozicioniranja (GPS),  meteorološki i drugi ekološki senzori. Tu su još satelitsko i vazdušno daljinsko osmatranje i geografski informacioni sistemi (GIS) za procjenu i odgovore na varijabilnost.

Pozadina

Precizno vinogradarstvo je jedinstvena u svom naglasku na upravljanju vinogradima u skladu sa lokalnim varijacijama i u korištenju nauke i tehnologije za postizanje ovog cilja. Dok su australijski vinogradari generalno prepoznati kao lideri u preciznom vinogradarstvu, drugi vinogradari laganije ulaze u taj zahvat. Osnovni koncepti vinogradarstva imaju duboke korijene u tradiciji starih vinogradarskih regija. Terroir, srodni francuski koncept, odnosi se na posebne geografske osobine ili “osjećaj mjesta” koji su sadržani u vinu proizvedenom u određenom regionu.

Precizna poljoprivreda ističe “raditi pravu stvar, na pravom mjestu, u pravo vrijeme” praktična je i za vinogradarstvo. Sve zbog visoke lokalne varijabilnosti uslova unutar vinograda i zbog odgovora na intenzivno upravljanje u smislu povećanja prinosa grožđa i kvaliteta. Prema CSIRO-u,  u Australiji “obično prinos grožđa varira od osam do deset puta pod jedinstvenim upravljanjem”.  “Obrasci variranja prinosa su stabilni u vremenu i zavise od zemljišta i topografske varijacije”. “Obrasci variranja u kvalitetu grožđa su slični onima za prinos, što ukazuje na mogućnosti upravljanja zonama i selektivne berbe”. Australijsko precizno vinogradarstvo se usredsredila na praćenje prinosa, dok se precizno vinogradarstvo Kalifornije fokusiralo na daljinsko posmatranje.

Tehnologije za karakterizaciju vinogradarske varijacije  

Precizno vinogradarstvo koristi širok spektar omogućavajućih tehnologija za posmatranje i reagovanje na varijabilnost vinograda:

 • Global Positioning Systems (GPS). Globalni sistemi za pozicioniranje obezbeđuju georeferenciju zasnovanu na satelitima za mapiranje varijabilnosti okoline u vinogradu.
 • Meteorologic Stations. Meteorološke stanice prate klimatske faktore značajne za rast vinove loze i zrenje grožđa, uključujući temperaturu, padavine, vlagu i vjetar.
 • Daljinsko praćenje sa satelitskih i vazdušnih platformi pruža slike koje prikazuju uslove u vinogradu, na primer produktivnost čokota na osnovu normalizovanog indeksa razlike vegetacije. (Normalized Difference Vegetation Index-NDVI)? Normalizirani indeks razlike vegetacije (NDVI) kvantificira vegetaciju mjerenjem razlike između infracrvenog zračenja (koje vegetacija snažno reflektira) i crvene svjetlosti (koju vegetacija upija).
 • Digital Elevation Models (DEM). Modeli digitalne visine pružaju detaljne topografske informacije.
 • High Resolution Soil Surveys. Istraživanja zemljišta visoke rezolucije pružaju detaljne informacije o plodnosti zemljišta i hidrološkim karakteristikama.
 • Relational Databases. Komparativne baze podataka daju ekološke i ekonomske informacije.
 • Geographic Information Systems (GIS). Geografski informacioni sistemi (GIS) pružaju digitalne alate za mapu bazne analize.
 • Other Environmental Sensors. Ostali senzori sredine prate važne biofizičke faktore kao što su solarna radijacija, vlaga u tlu i režimi temperatura.

Praksa upravljanja

Precizno vinogradarstvo zasniva se na različitim pristupima upravljanja, uključujući upravljanje zonama, u kojima se različite oblasti vinograda upravljaju u skladu sa njihovim jedinstvenim uslovima i adaptivnim upravljanjem, u kojima se primenjuju različite menadžerske prakse u skladu sa posmatranim potrebama i poboljšanim znanjem. Tip naslona, s obzirom na orijentaciju redova i geometrijsku podršku lozi, te način rezidbe, mogu biti prilagođeni optimalnoj proizvodnji zdravijeg grožđa. Imajući u vidu (zaštita loze od mraza, zaštita grožđa od opekotina i oštećenja od bolesti, bolje sazrijevanje grožđa).

Upravljanje đubrenjem, kontrola štetočina i selektivna berbe zasnovana na vremenu zrenja. Upravljanje se usmjeravaju kako bi se smanjili troškovi i maksimalno povećali performanse vinove loze na osnovu posmatranih potreba. Prije svega, precizno vinogradarstvo, sa fokusom na upravljanje u skladu sa lokalnom varijabilnošću, povezano je sa organskom poljoprivredom. Sa fokusom na ekološki prihvatljive prakse bez upotrebe hemijskih pesticida i đubriva, kao i sa održivom poljoprivredom, sa naglaskom na dugoročno upravljanje okolišem i ekonomsku održivost.

Budućnost

Različiti integrativni tehnološki pristupi dobijaju sve veću pažnju za primjenu u preciznom vinogradarstvu:

 • Distribuirane mreže senzora koriste stratešku implementaciju senzora u vinogradu kako bi pratili ključne faktore kao što su vodeni stres i temperatura.
 • Modeli vinograda simuliraju mikroklimu, rast vinove loze, sazrijevanje grožđa i ekonomski povrat ulaganja kako bi se ocijenile opcije upravljanja.
 • Sistemi za podršku odlučivanju (Decision Support Systems-DSS) povezuju baze podataka o ekološkim i ekonomskim vinogradima, vinogradarske modele i GIS u interaktivnom softverskom sistemu za rješavanje problema upravljanja i bolje donošenje odluka.

Pogledati i: https://ovinu.info/tehnologije-u-preciznom-vinogradarstvu-pregled-stanja-vjestina/