Odložena rezidba vinove loze?

grožđe klima kvalitet nauka region rezidba sorta vino vinova loza

Odložena rezidba vinove loze? Kompresija – skraćivanje berbe, gdje sorte sazrijevaju u kraćem vremenskom periodu. Narušavanje ravnoteže između šećera, boje i okusa grožđa koje zrije. Potencijalni gubitak regionalnog karaktera vina, djelimično su povezani sa nedavnim zatopljenjem. Vinogradi i vinarije nemaju kapacitet za berbu i drobljenje grožđa da se izbore sa skraćivanjem perioda berbe. To dovodi do prezrenja grožđa i smanjenja kvaliteta grožđa i vina. Ekspanzija prerađivačkih kapaciteta stavlja veći pritisak na kapitalno intenzivnu industriju.

Odložena rezidba vinove loze

Vinogradske prakse su potrebne za suočavanje sa ovim izazovima. Wine Australia i Ministarstvo poljoprivrede i vodnih resursa podržali su projekat testiranja odgođene rezidbe kao alata za suzbijanje efekata zagrijavanja. Odgođena rezidba nastoji produžiti zrelost. Dekomprimirati berbu i prebaciti razvoj bobica u povoljnije uslove kasnije u vegetaciji. Time se čuva ravnoteža bobica (grožđa) i regionalni stilovi vina. Provedena su dva ispitivanja sa sortom Shiraz u regionu Barossa Valley.

Prvo, koristeći otvorene komore za zagrijavanje, povećana je temperatura vinograda. Procijenjena je interakcija između odgođene rezidbe i temperature eksperimentalnom vinogradu u Nuriootpa.

Drugo, koristeći oglede velikih razmjera, istražena je izvodljivost odgođene rezidbe u komercijalnom vinogradu u Marananga. Ovo ispitivanje dodatno je testiralo efekat prenošenja ponovljene kasne rezidbe. U oba ogleda testirana su tri datuma rezidbe: zimska kontrola (trenutna praksa), rezidba u vrijeme kretanja pupoljaka i rezidba kada su se 2-3 lista pojavila na neorezanim lastarima. Raniji eksperimenti su pokazali da se čokoti sorte Shiraz ne oporavljaju i da smanjuju prinos ako se orezuju kasnije (na lastaru razvijena 2-3 lista).

Odložena rezidba vinove loze
https://www.australiantraveller.com/sa/barossa-valley/

Uticaj i izvodljivost kasne rezidbe

Da bi bila održiva opcija u komercijalnim vinogradima, odloženo orezivanje mora zadovoljiti četiri kriterija:

  • 1. promjena (odgađanje) fenologije i kašnjenje zrelosti,
  • 2. biti pozitivna ili neutralna po pitanju prinosa,
  • 3. biti pozitivna ili neutralna za kvalitet vina,
  • 4. biti neutralana po pitanju troškova i odgovarati sadašnjim praksama vinogradarstva.

1. Odložena rezidba vinove loze – Fenologija i zrelost grožđa

Kasna rezidba pomjerila je fenologiju i veličina ovog pomjeranja zavisila je od razvojne faze, sezonskih uslova i bujnosti (stanje loze). Raniji događaji, kao što je cvjetanje, bili su jasno razdvojeni kod zimske rezidbe i kasno orezane loze. Razmak zrelosti grožđa između zimske rezidbe i kasne rezidbe bio je do dvije sedmice. Ovaj veliki efekat, rezultat je kombinacije odgođenog početka nakupljanja šećera i smanjenja stope akumulacije šećera kod kasnijeg zrenja (Dijagram 1). Kašnjenje u akumulaciji šećera zbog nesezonskih kiša može poništiti učinak vremena rezidbe. U ravnoteži, kasna rezidba ima potencijal da promijeni fenologiju i zrelost grožđa sorte Shiraz u region Barossa Valley. Stvarni rezultat zavisi od sezonskih uslova, a moguće i drugih faktora kao što je odnos količina grožđa/čokot.

Odložena rezidba vinove loze
Dijagram 1: Dinamika ukupnih rastvorljivih šećera u bobicama sorte Shiraz kao odgovor na vrijeme rezidbe, Nuriootpa 2014–15, temperatura okoline

2. Odložena rezidba vinove loze i Prinos

Prinos se kretao u rasponu od 1,8 do 4,7 kg po čokotu po lokacijama i sezonama. Kasno orezivanje nije uticalo na prinos u četiri od sedam slučajeva. Povećan je prinos u dva i smanjen prinos u jednom slučaju (Tabela 1). Zaključeno je da će kasno orezivanje sorte Shiraz u dolini Barossa vjerovatno biti neutralno za prinos kao rezultat nepostojanja reakcije prinosa ili smanjenja prinosa kompenziranog povećanjem prinosa tokom niza sezona. Rezultati bi se mogli razlikovati izvan raspona prinosa koji je istražen u ovoj studiji, npr. visokoprinosna mašinska orezivanja vinove loze ili loze male bujnosti.

Tabela 1: Reakcija (odgovor) prinosa na vrijeme rezidbe loze Shiraz na dvije lokacije u dolini Barossa. Vrijeme rezidbe je bilo: zimska rezidba, rezidba u vrijeme kretanja pupoljka ili rezidba kada su se na lastarima bila razvijena 2-3 lista. Odgovori su statistički procijenjeni u ponovljenim ispitivanjima sa tri moguća ishoda. Nema razlike između zimske i kasne rezidbe (no response=bez odgovora), veći prinos kod kasno orezane loze (late>winter=kasno > zimskog) ili veći prinos kod zimskog orezivanja (winter>late=zimsko > kasnog).

3. Odložena rezidba vinove loze i Vino

Kasno orezani čokoti davali su konzistentno (jasno, izrazito, vidljivo) različite čokote u odnosu na čokote orezane zimi. Pronašli smo povećanje antocijana, ukupnih polifenola i boje u vinima iz kasno orezane loze u odnosu na njihove zimsko orezane parnjake (Dijagram 2). Ovo je važno jer je jedan od glavnih efekata zagrijavanja smanjenje pigmentacije bobica i boje vina. Zbog snažnog uticaja lokacije i sezonskih uslova, potrebna su daljnja ispitivanja za potpuniju sliku. Radi odgovora vina na višestruku interakciju između vremena rezidbe, sorte, lokacije i berbe. Zajedno, dvije berbe na dvije lokacije pokazale su da su hemijski i senzorni atributi vina iz kasno orezane loze općenito bolji ili slični od onih iz vinove loze orezane zime.

Odložena rezidba vinove loze
Dijagram 2: Kasna rezidba povećala je koncentraciju antocijana u vinima sorte Shiraz (vinogradi Marananga u dvije berbe).

4. Troškovi i vinogradarske prakse

Kasno orezivanje je testirano u ponovljenom ogledu u komercijalnom vinogradu tokom pet sezona. Budući da uključuje samo promjenu vremena rezidbe, vjerovatno će biti neutralan u pogledu troškova. Komercijalni vinograd u dolini Barossa uspostavio je kasnu rezidbu na 8 ha i zadržao ovu praksu tokom četiri berbe kao dio ovog ispitivanja. U sezoni 2015-2016, uključeno je dodatnih 4,8 ha za kasno orezivanje.

Uz to, kasno orezivanje je provedeno u drugim komercijalnim vinogradima u dolini Barossa (20 ha), Langhorne Creeku (20 ha), NE Viktoriji (10 ha) i poluostrvu Fleurieu (8 ha). Logistički gledano, kasna rezidba se dobro uklapa u standardne prakse vinograda. Možda će biti potrebna neka manja podešavanja. Na primjer, može biti potrebno fino podešavanje ranih prskanja fungicidima i navodnjavanja na početku i na kraju sezone.

Rezidba u trenutku kretanja pupoljaka ili do tačke u kojoj su se na lastaru pojavila – razvila 2-3 lista je praksa sa potencijalom za Shiraz u dolini Barossa. U odnosu na vinovu lozu koja se orezuje zimi, kasna rezidba je odgodila zrelost berbe prvenstveno odgađajući početak nakupljanja šećera u bobici, uz daljnje kašnjenje povezano sa sporijim nakupljanjem šećera. Stvarno rastezanje – produženje berbe koja se može postići u odnosu na vinovu lozu orezanu zimi zavisi od sezonskih uslova. Neki faktori kao što su neblagovremene padavine mogu poništiti kašnjenje u zrelosti između kasnog i zimskog orezivanja vinove loze.

Zaključak

Za vinovu lozu koja daje između 2 i 5 kg grožđa, kasna rezidba će vjerovatno imati mali uticaj na prinos kada se u prosjeku izračuna za nekoliko sezona. Hemijski i senzorni testovi vina na dvije lokacije i dvije berbe ukazuju na ukupne pozitivne ili neutralne efekte kasne rezidbe. Činilo se da je poboljšana boja vina konzistentan odgovor na kasno orezivanje u našim ogledima. Međutim, potrebna su daljnja ispitivanja kako bi se istražio širi raspon sorti i okruženja i kako one djeluju sa vinom iz kasno orezane loze.

To znači kombinovanje konvencionalne zimske rezidbe i odložene rezidbe u omjerima koji se moraju definisati za ciljeve i uslove pojedinih vinograda. Dok ponovljena kasna rezidba tokom 2-4 sezone nije imala vidljiv efekat prenošenja na bujne čokote vinove loze. Predlažemo da je sigurnije izbjegavati kasnu rezidbu iste loze tokom uzastopnih berbi. Kasno orezivanje može biti izvodljivo i izvan doline Barossa za sortu Shiraz, ali se preporučuju direktni eksperimentalni testovi za druge regije i sorte.

Naslov orginala: Delayed pruning: A tool to counteract warming effects (Odložena rezidba vinove loze: alat za suzbijanje efekata zagrijavanja). Izvor: https://www.wineaustralia.com/. Objavljeno: Juni 2016. by Victor Sadras, Martin Moran, SARDI; Paul Petrie, AWRI. Prevod i obrada teksta: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I:   https://ovinu.info/uravnotezena-rezidba-vinove-loze-i/ – https://ovinu.info/uravnotezena-rezidba-vinove-loze-ii/  – https://ovinu.info/uravnotezena-rezidba-vinove-loze-iii/  

Dobro je znati-ako niste znali? Neko u Rimu mora imati lozu ili dvije zasađene pored paradajza, ali Beč je jedini veći grad na svijetu koji je komercijalno značajna vinska regija. Unutar gradskih granica nalazi se 640 ha pod vinogradima, koji svi potpadaju pod vladin program zaštite da ne bi došlo do iskušenja pitanje nekretnina.