Oenoppia

enološka sredstva nauka vinarstvo vino vinska kultura
Oenoppia

Oenoppia je međunarodno orijentisano udruženje koje okuplja proizvođače enoloških proizvoda. Opšti enolozi ili specijalisti u određenoj oblasti, kompanije članice Oenoppia imaju zajedničku misiju: razvoj, proizvodnju i marketing enoloških proizvoda. Članovi Oenoppia predstavljaju oko 85% enoloških proizvoda koje koriste proizvođači vina širom svijeta.

Vino, transformisani proizvod. Proizvodnja vina … Rado koristim ovaj izraz. U svojoj jednostavnosti podvlači čovjekovu primarnu ulogu, »Emile Peynaud, enolog (” Le vin et les jours “, 1998). Vino je proizvod vinove loze i čovjeka … uključuje pretvaranje sirovine, grožđa, u stabilan, zdrav potrošački proizvod. To je složena transformacija, kako biološka (intervencija mikroorganizama), tako i biohemijska (reakcije između molekula). Uključene su dvije glavne faze: fermentacija i stabilizacija. Čovjek vjekovima koristi čitav niz enoloških praksi i proizvoda, koji mu pomažu da „napravi“ vino. Među najdrevnijim tehnikama, stabilizacija vina dodavanjem začina, meda ili morske vode bila je uobičajena praksa u antici.

Danas je raspon tehnika stabilizacije naravno drugačiji. Iznad svega, cilj je poštovanje okusa vina. Enološki proizvodi i postupci pružaju sredstva za kontrolu pojava fermentacije i stabilizacije. Oni igraju bitnu ulogu u sanitarnim, okusnim i vizualnim kvalitetama vina, s ciljem promocije najboljeg mogućeg izražavanja kvalitativnog potencijala grožđa.

Enologija – nauka. Enologija, “nauka koja se bavi vinom” drevna je nauka, ta je riječ zabilježena već 1636. godine. Svojim radom na kvascima, Pasteur? je prvi izložio modernu enologiju, utemeljenu na razumijevanju fenomena fermentacije. Od tada, nauka se nikad nije prestala zanimati za vino. Desetine univerziteta širom svijeta, kao i privatne laboratorije članice Oenoppia, rade na mikroorganizmima u vinu, na njegovim aromatičnim jedinjenjima, fenolnoj strukturi i boji, polisaharidima, zagađivačima …Enologija je nauka o vinu, specifična i pluridisciplinarna, koja uključuje molekularnu hemiju, biologiju mikroorganizama, fiziku, senzorsku analizu …itd

Enološki proizvodi, izvedeni iz nauke o vinu

Poznavanje sastojaka vina i razumijevanje pojava uključenih tokom vinifikacije osnova su za razvoj enoloških proizvoda koji su u potpunosti u skladu sa prirodom vina i ciljevima proizvođača vina.

Enološki proizvodi imaju širok spektar porijekla

  • biološko (kvasci, bakterije …)
  • biljno (tanini grožđa ili drveta, biljni proteini,…)
  • životinjsko (bjelance jajeta…)
  • mineralno (bentonit…)
  • hemijsko (sumpor-dioksid…)

U okviru enološke prakse, enološki proizvodi u osnovi omogućavaju sprečavanje vinskih defekata (oksidacija, bakterijske kontaminacije, taloženje tartarata, stvaranje biogenih amina, aromatična odstupanja, mutnoća proteina …), osiguravaju njegov sanitarni kvalitet i posljedično promovišu optimalan izraz kvaliteta vina u čaši.

Osim što su pogodni za upotrebu sa hranom, enološki proizvodi podliježu i određenim kvalitativnim specifikacijama (čistoća, poštovanje vina …) Međunarodnim enološkim kodeksom, izdanim od Međunarodne organizacije za lozu i vino (OIV). Vino je jedini prehrambeni proizvod sa međuvladinom organizacijom (48 zemalja članica) naučne i tehničke prirode.

Pogledati i: https://ovinu.info/rm-co-preporuka-za-berbu-2018/

Izvor: http://www.oenoppia.com/. Slika: https://www.enovitis.net/. Naslov orginala: Oenological products, derived from the science of wine. Prevod. Dragutin Mijatović