Godišnji ciklus – godina dana u vinogradu-3

fenofaza region vinova loza

Godišnji ciklus. U životu čokota svake godine dolazi do promjena – fizioloških i morfološko-anatomskih. Neke promjene su lako uočljive, druge nisu, ali su sve međusobno povezane i odigravaju se po određenom redosljedu. Lako uočljive promjene iskazuju se u rastenju i sazrijevanju organa, a one druge su fiziološko-biohemijskog karaktera i određuju redosljed i intenzitet prvih. Prve promjene se označavaju kao fenološke – svaka od njih se odlikuje nekom dominirajućom pojavom (fenomenom) tokom godišnjeg ciklusa.

Šema 1. Godišnji ciklus razvoja vinove loze u uslovima sjeverne hemisfere

U okviru godišnjeg ciklusa, vegetativno-morfološke promjene se odigravaju samo u toplijem periodu godine – to je period vegetacije. U hladnijem periodu godine, vidljivih promjena na čokotu nema. Ovaj period je označen kao period mirovanja. Međutim, fiziološko-biohemijske promjene se odigravaju tokom cijele godine.

Period uočljivih promjena označava se još i kao aktivni život loze, a period mirovanja kao zimski odmor. Sve promjene u godišnjem ciklusu – vrijeme pojavIjivanja, njihov intenzitet i dužina trajanja – uslovljene su fiziološkim stanjem čokota i spoljnim uslovima. Zato analiza ovih pojava ima ekofiziološko obilježje.

Period mirovanja dijeli se na dva potperioda: endogeni i prinudni; a period vegetacije na šest fenofaza: suzenje, lastarenje, cvjetanje, rastenje bobica, sazrijevanje grožđa i sazrijevanje lastara (Milosavljević, 1998.)

Godišnji ciklus vinove loze na sjevernjoj i južnoj polulopti kalendarski se odvija u različitim mjesecima. To možemo vidjeti u dvije šeme, šema 1 sjeverna hemisfera i šema 2 južna hemisfera. Naprimjer, cvjetanje na sjevrnoj polulopti je maj/juni, a na južnoj novembar/decembar. Svaka fenofaza se odvija u šest mjeseci razlike.

Šema 2. Godišnji ciklus razvoja vonove loze u uslovima južne hemisfere

Pripremio: Dragutin Mijatović

Izvor:

Milosavljević, M. (1998.) Biotehnika vinove loze. Beograd

Šema 1: https://www.torres.es/en/blog/wine-planet/life-cycle-grapevine

Šema 2: https://www.researchgate.net/figure/Growth-cycle-of-the-grapevine-in-New-Zealand-Stages-are-numbered-according-to-their_fig3_278849934

Video dodatak: The Life of a Winegrape: https://www.youtube.com/watch?v=EABxSDosafU