Cvast

Cvast i cvijet vinove loze i njihova struktura

cvast cvijet i cvjetanje vinova loza

Cvast. Na lastarima vinove loze tokom vegetacije nalazi se: list, u pazuhu lista okce i ponekad zaperak. Sa suprotne strane lista je cvast ili grozd zavisno od fenofaze vegetacije i vitica. Grozdovi i vitice raspoređeni su po dužin lastara po formuli 2+0. U jednoj cvasti nalazi se stotine cvjetova (150-1.500). Cvast se sastoji od drške cvasti i osovine cvasti sa cvjetovima. Cvijet vinove loze je milimetarske večine (2-4 mm). Cvijet se sastoji od: čašice, krunice, tučka, prašnika i nektarinki. Razviće svih dijelova cvijeta traje obično 42-56 dana. Pogledati i članak, https://ovinu.info/cvetanje-vinove-loze-vazne-napomene-u-tehnologiji/

Cvast
Cvast vinove loze

Cvast

Cvast vinove loze predstavlja skup većeg broja cvjetnih pupoljaka odnosno cvjetova, koji imaju jednu zajedničku glavnu osovinu. Kod loze cvasti spadaju u grupu složenih monopodijalnih (racemoznih) cvasti tipa metlice. Smatraju se reproduktivnim izdancima, jer im je osnovna funkcija u vezi sa razmnožavanjem. Cvast se u okcu razvija od kraja maja do septembra u jednoj vegetaciji, a nastavlja razvoj u proljeće slijedeće godine. Kad lastari dostignu dužinu 15 – 20 cm na njima već postaju vidljive i cvasti i na njima su oformljeni cvjetni pupoljci. Anatomska građa cvasti podsjeća na građu mladih lastara. Vidjeti i: https://www.researchgate.net/publication/312095847_Prakticno_vinogradarstvo_i_vinarstvo

Cvijet i dijelovi cvijeta

Cvijet je reproduktivni organ. To je metamorfozirani izdanak i njegovim razvićem započinje polna reproduktivna faza u životu vinove loze. Dijelovi cvijeta su: Čašica, vrlo je slabo razvijena i jedva se zapaža. Krunica je sastavljena od 5 sraslih listića koji obrazuju kapicu koja prekriva tučak i prašnike. Prašnici, ima ih 5, rijetko više. Svaki prašnik sastavljen je od: prašnog konca i prašnice (antere). Antera se sastoji od dvije izdužene polovine (teke). U svakoj teci su po dvije polenove kese (mikrosporangije) u kojima se nalaze polenova zrna. Tučak zauzima centralni dio cvijeta, a čine ga: plodnik, stubić i žig. Plodnik je dvook, sa dvije komorice i u svakoj komorici po dva sjemena zametka (makrosporangije) iz kojih postaju sjemenke. Nektarinke su u podnožju tučka.

Morfogeneza cvijeta

Stvaranjem poslednjih osovina, u prethodnoj vegetaciji, na kojima se razvijaju primordije cvjetova završava se pripremni rad pupoljaka zimskog okca. U proljeće po kretanju sokova nastavlja se dalji razvoj cvasti i cvjetova.

Prvo se u vidu malih izraštaja stvaraju začeci čašičnih listića, koji usljed brzog porasta srastaju obrazujući mali cilindar. Začetak kruničnih listića je u stvari unutrašnji krug izraštaja, začetih naspram mjesta spajanja čašičnih listića.

Prašnici se stvaraju od trećeg kruga izraštaja, začetih naspram kruničnih listića. Na kraju se stvaraju u unutrašnjosti kruga dva izraštaja, u centru cvjetne lože. Oni prestavljaju začetke oplodnih listića iz kojih će se razviti tučak.  Razviće svih dijelova cvijeta traje obično 42-56 dana. Na cvastima cvjetovi se nalaze obično u skupinama/grupama po tri.

Naslov: Cvast i cvijet vinove loze. Priprmio: Dragutin Mijatović

Vidjeti i https://ovinu.info/cvjetanje-i-oplodnja-vinove-loze/