Cvast vinove loze i vitica

Cvast vinove loze i vitica. Razvoj i morfologija cvasti i cvjetova dati su na slikama 1, 2 i 3. Primordijalne cvasti nastaju u latentnom pupoljku prethodnog vegetativnog ciklusa. Sledećeg proljeća cvasti postaju diferencirane tokom rasta primarnog lastara na kojem se razvijaju. U vrijeme kretanja pupoljaka, kada se pojavljuju listovi, cvasti su vidljivi na vršnom dijelu primarnog izdanka (slika 1) i nose prve začetke cvjetova.

Cvast vinove loze i vitica
Slika 1. Porast vrha, porast formiranih listova i internodija i diferencijacija dvije formirane cvasti u latentnom pupoljku tokom prethodnog vegetativnog ciklusa. Cvasti su vidljivi u fazi 5 otvorenih listova. Cvjetovi su započeli diferencijaciju.

Stvaranje cvjetnih meristema, započeto kretanjem pupoljaka, nastavlja se, a cvjetovi se diferenciraju i u potpunosti formiraju kada primarni izdanak razvije 16 do 20 listova.

Continue reading “Cvast vinove loze i vitica”

Površina lista vinove loze – nedestruktivna metoda

Površina lista vinove loze. Površina lišća je mjera veličine čokota i jedan je od faktora pomoću kojeg se može izračunati ravnoteža čokota. Poput težine orezane loze, površina lista može se koristiti za kvantitativno opisivanje područja velike ili male snage čokota u vinogradu. Čokot vinove loze treba da ima odgovarajuću površinu lišća kako bi obezbjedio hranu za trenutni rast i razvoj tokom vegetacije i da bi sačuvao odgovarajuće rezerve ugljenih hidrata potrebnih za rast tokom proljeća sledeće godine.

Površina lista vinove loze
Slika 1. Šablon za mjerenje površine lista može se lako izraditi pomoću tipičnog kancelarijskog materijala. Gornji šablon koristi se za mjerenje površine lista. (Foto: Patricia A. Skinkis, © Oregon State University)

Površina lista vinove loze mijenja se kroz veći dio vegetacije, a mjerenje površine listova može biti pokretna meta. Iz tog razloga, metode koje se koriste za kvantifikovanje površine listova obično se rade u vrijeme šarka (početak sazrijevanja) kada se čokot prestao uvećavati.

Continue reading “Površina lista vinove loze – nedestruktivna metoda”

Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze

Temperatura tla značajno utiče na rast vinove loze. Istraživanje Nacionalnog centra za industriju vina i grožđa (National Wine and Grape Industry Centre-NWGIC) koji proučava uticaj temperature tla na rast vinove loze dobilo je međunarodno priznanje.

Temperatura tla

Članovi NWGIC-a, viši istraživač sa Univerziteta Charles Sturt (Charles Sturt University), dr Jason Smith i viši naučni istraživač Odjela za primarne industrije (NSW Department of Primary Industries-DPI) dr Bruno Holzapfel koautori su istraživanja nagrađenog 2021. najboljim vinogradarskim radom objavljenim u American Journal of Enology and Viticulture.

Continue reading “Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze”

Latentni pupoljci vinove loze – mirovanje i razvoj lastara

Latentni pupoljci vinove loze. Razvoj vinove loze obuhvata različite fenofaze od kretanja pupova do sazrijevanja bobica koje su uglavnom zavisne o temperaturi i vodi. Prije kretanja pupoljka, postoji ključna faza koja se naziva period mirovanje, a koja se može podijeliti u dva dijela: endomirovanje (fiziološko) i ekomirovanje (ekološko).

Latentni pupoljci vinove loze

Klimatske promjene (porast prosječnih temperatura i suša) mogu ubrzati početak kretanja pupoljaka, međutim sa većom heterogenošću, povećavajući tako rizik od izloženosti lastara abiotskim i biotskim ograničenjima. Očito je da bi to moglo dovesti do problema sa prinosom i kvalitetom grožđa. S tim u vezi, važna je sposobnost procjene koliko su klimatski uslovi pogodni za (bjekstvo iz perioda mirovanja) izlazak iz mirovanja i predviđanja datuma kretanja pupoljaka.

Continue reading “Latentni pupoljci vinove loze – mirovanje i razvoj lastara”

Godišnji ciklus – godina dana u vinogradu-3

Godišnji ciklus. U životu čokota svake godine dolazi do promjena – fizioloških i morfološko-anatomskih. Neke promjene su lako uočljive, druge nisu, ali su sve međusobno povezane i odigravaju se po određenom redosljedu. Lako uočljive promjene iskazuju se u rastenju i sazrijevanju organa, a one druge su fiziološko-biohemijskog karaktera i određuju redosljed i intenzitet prvih. Prve promjene se označavaju kao fenološke – svaka od njih se odlikuje nekom dominirajućom pojavom (fenomenom) tokom godišnjeg ciklusa.

Šema 1. Godišnji ciklus razvoja vinove loze u uslovima sjeverne hemisfere

U okviru godišnjeg ciklusa, vegetativno-morfološke promjene se odigravaju samo u toplijem periodu godine – to je period vegetacije. U hladnijem periodu godine, vidljivih promjena na čokotu nema. Ovaj period je označen kao period mirovanja. Međutim, fiziološko-biohemijske promjene se odigravaju tokom cijele godine.

Continue reading “Godišnji ciklus – godina dana u vinogradu-3”

Važnost praćenja kvaliteta grožđa

Važnost praćenja kvaliteta grožđa. Počevši od šarka, u grozdu započinje nekoliko procesa koji vode do potpunog tehnološkog, fenolnog i aromatičnog sazrijevanja grožđa. Važnost praćenja kvaliteta grožđa i dinamike sazrijevanja te uzimanje uzorka kako bi ocijenio kvalitet grožđa su odgovornost vinogradara i vinara.

Dinamika sazrijevanja

Sazrijevanja i kvalitet grožđa te kontrola kvaliteta su obaveze koje ne smijemo podcijeniti. Kako sezona vegetacije napreduje, kvalitet grožđa postaje osnova za definisanje i postizanje proizvodnih normi i enoloških ciljeva. Nagomilavanje rastvorenih supstanci unutar grožđa (uglavnom glukoze i fruktoze) praćeno je povećanjem volumena uslijed veće mobilizacije vode unutar grožđa. Do povećanja sadržaja glukoze i fruktoze dolazi uglavnom na štetu jabučne kiseline i djelomično vinske kiseline. Uprkos dinamici sazrijevanja pod uticajem genotipa i klime, agronomsko gospodarenje može uticati na ovaj proces. Sukcesija i berba sa fluktuirajućim klimatskim uslovima osvijestila je vinske proizvođače o posljedicama klimatskih promjena na količinu, a prije svega na kvalitet grožđa koje će biti vinifikovano.

Continue reading “Važnost praćenja kvaliteta grožđa”

Struktura i razvoj bobice

Razvoj bobice. Bobica je četkicom preko peteljčice povezana za grozd. Peteljčica (Pedicel) je završna vaskularna (ksilem i floem) veza vinove loze sa svakom bobicom. Meso (Flesh) bobice funkcioniše kao tkivo za skladištenje i sadrži uglavnom malate (jedinjenja jabučne kiseline) prije nego što počne šarak, a nakon toga većinska jedinjenja su šećeri. Pokožica (Skin) bobice sadrži pigmente i jedinjenja okusa, a služi i kao zaštitni pokrivač i kao aktivno, metaboličko mjesto. Pokožica se izvana sastoji od tri sloja: voštane prevleke, sloja epidermalnih ćelija i na kraju hipodermalni sloj.

Razvoj bobice

Tokom vegetacije vinova loza prolazi kroz 6 fenofaza. Dužina i završetak svake fenofaze zavisi od sorte i uslova sredine. Postoji 5 E-L fenofaza fenološkog rasta koje vinogradari najčešće koriste tokom vegetacije kao pomoć u održavanja vinogradu. Ključne fenofaze su: pupanje, cvjetanje, zatvaranje grozda, šarak i berba.

Continue reading “Struktura i razvoj bobice”