Idealne karakteristike čokota

čokot naslon uzgojni oblik vinograd vinogradarstvo vinova loza

Karakteristike čokota. Vinogradari kvantifikuju ravnotežu čokota na različite načine, uključujući težinu orezane loze; prosječnu težinu lastara, debljinu i dužinu internodija pojedinih lastara; odnos površine lišća i prinosa grožđa; i odnos prinosa i težine zimskom rezidbom odbačene loze. Zapažanja o pojavi i razvoju bočnih lastara-zaperaka, relativnoj veličini i boji lista mogu se takođe koristiti i za procjenu karakteristika čokota.

Karakteristike čokota

Istraživanja provedena u širokom rasponu uslova uzgoja i na mnogim sortama grožđa dovelo je do razvoja idealne ili “ideotipske” krošnje – nečega čemu treba težiti u optimizaciji kvaliteta grožđa i vina. Idiotipske karakteristike čokota mogu se koristiti kao „Bodovna karta“ tokom perioda od šarka do berbe kako bi se procijenile prosječne karakteristike čokota u vinogradu. Koncept bodovanja krošnje (zelene površine čokota) izuzetno je koristan, čak i ako se ne koristi svih osam elemenata idealnog čokota (tabela 1). Neka od najčešće korištenih mjerenja su težina orezane loze, gustina lastara, presjeci krošnje i razvojne karakteristike lastara.
Težina orezane loze
Prikupljanje i upotreba podataka o težini orezane loze razmatrani su od raznih autora više puta. Težina orezane loze veća od 600 grama po dužnom metru krošnje simptomi su prekomjerne bujnosti vinove loze i sugerišu da je opravdana podjela krošnje ili druge tehnike „devigoracije“ smanjivanja bujnosti čokota.

Naslov orginala: Measuring Canopy Characteristics – Characteristics of the ideal (or “ideotype”) canopy; (Mjerenje karakteristika krošnje – Idealne karakteristike čokota ili “ideotipske”). Izvor: Wine Grape Production Guide for Eastern North America. Objavljeno: by Andrew G. Reynolds, Brock University (Ontario, Canada) i Tony K. Wolf, Virginia Tech. Prevod: Dragutin Mijatović