Odnos površina lišća – količina grožđa?

čokot grožđe naslon nauka prinos uzgojni oblik vinograd

Odnos površina lišća-količina grožđa. Ciljani odnos lišća i grožđa od 1,2 m²/kg dobar je način da se osigura redovna minimalna zrelost za proizvodnju vinskog grožđa. S obzirom na sastav vina, bilo bi bolje ići na 1,5 m²/kg  (Površina lišća od 1,5 m2 potrebna je za 1 kg grožđa). Ovo su rezultati eksperimenata koje je IFV izveo između 2000. i 2005. u vinogradima Akvitanije.

Odnos površina lišća - količina grožđa
Vinograd Mišinci, Derventa

Odnos lišća i grožđa odražava složeni odnos između „izvornih“ organa vinove loze, a to su lišće, i grozdovi koji čine berbu. Ovaj odnos izražava se u količini lišća potrebnog za sazrijevanje 1 kg grožđa. Uobičajeno varira od 0,5 do 2,5 m² lišća po kg grožđa u uslovima vinograda Aquitain (Akvitanije).

Kakav je odnos lišća i grožđa?

Odnos lišća i grožđa izračunava se dijeljenjem izloženog obima vegetacije, nazvanog Surface Externe de Couvert Végétal-SECV (Vanjsko lisno pokriveno područje), sa prinosom grožđa po ha. Što je veća površina lišća ili je manje grožđa, to je veća vrijednost odnosa lišća i grožđa. Izračunavanje odnosa površina lišća/količina grožđa vrši po sledećoj formuli:

SECV = (2 x H + L) / E

  • H: Visina lišća u špaliru (u metrima), 0,9
  • L: Širina lišća u špaliru (u metrima), 0,6
  • E: Razmak između redova (u metrima), 3

SECV = (2 x 0,9 + 0,6) /3 = 0,8 m2/m2

PR = Prinos grožđa u kg/ha (Planirani prinos 10.000 kg/ha) = 1,0 kg/m2

Odnos površina lišća / količina grožđa, Indeks = SECV/PR

Indeks (I) = 0,8/1,0 = 0,8 m2/kg

Ako je lisna masa vrlo heterogena (čokoti nedostaju, veliki prazan prostor u špaliru), treba utvrditi procenat praznog prostora u špaliru.

T = Prazan prostor između lišća (“rupa”)

SECV = ((2 x H + L) / E) x (1 – T)

Ispitivanja u Akvitaniji na sortama Merlot i Cabernet Sauvignon IFV je pročuavao šest godina u okviru nacionalne mreže ogleda kako bi se došlo do optimalnog odnos lišća i grožđa i uticaj ovog indeksa na varijable kvaliteta grožđa i vina. U Akvitaniji je IFV ili razni regionalni tehnički partneri kontrolisali 9 parcela sorti Merlot i Cabernet Sauvignon od 2000. do 2005. godine. Varijacije u odnosu lišća i grožđa dobijena su ili regulisanjem visine orezivanja, ili podešavanjem nivoa opterećenja grožđem (prorjeđivanjem) ili spajanjem oba modela. Situacije na parceli bile su različite kako u pogledu gustine sadnje, tako i tipa tla.

Koji je optimalan omjer lišća i grožđa?

Nemoguće je odrediti prag zajednički za sve parcele i sve berbe, jer su razlike između lokacija i berbi velike. Ipak, rezultati iz Akvitanije pokazuju da se optimalni prag za odnos lišća i grožđa može razumno postaviti između 1,2 i 1,5 m²/kg. Vrijednost od 1,5 m²/kg preporučuje se za proizvodnju obojenih i strukturiranih vina. U svim slučajevima treba izbjegavati pad ispod 1 kako bi se postigla dovoljna zrelost (12% vol. za Merlot). U dubljim tlima poželjno je postići odnos lišće/grožđe od 1,5 do 2,0 m²/kg.

Pogledati i: https://ovinu.info/cokot-vinove-loze/

Izvor: https://www.vinopole.com/. Naslov orginala: Des m² de feuilles pour produire des kg de raisins: 1,2 au minimum; 1,5 c’est mieux! (Koliko je potrebno m² lišća za proizvodnju jednog kg grožđa: najmanje 1,2; 1.5 je bolje!). Objavljeno: par Claverie Marion (Institut Français de la Vigne et du Vin). Prevod: Dragutin Mijatović