Geometrija vinograda

Geometrija vinograda

klima naslon vinograd vinova loza

Geometrija vinograda. U hladnijim klimatskim uslovima, najprikladniji način na koji vinogradari mogu povećati prinos je da povećaju presretanje visokokvalitetnog osvjetljenja. Ova praksa je modifikovana sa dva parametra. Prvo, za svaki proizvedeni gram grožđa vinovoj lozi je potrebno 10 cm2 adekvatno osvijetljene lisne površine. Za umjereno rodnu sortu, ovo je jednako 14 do 16 listova na lastaru sa dva grozda. Drugo, površina lista koju posmatramo mora biti osvjetljena površina lišća. Lastar sa 15 listova od kojih je 10 jako zasjenjeno neće ni omogućiti dobro zrenje grožđa niti dati dobar rod sledeće godine.

Proizvodnja grožđa u vinogradu sa adekvatnom lisnom površinom je stvar geometrije. Ako je vinograd zasađen i orijentisan tako da se cijelo vrijeme presreće sva svjetlost, on bi teoretski mogao dati maksimalan prinos. Zaista, teško je postići potpuno presretanje svjetlosti. Vinograd neorezan nekoliko godina vjerovatno, bi bio nepodesan za proizvodnju i vjerovatno bi rodio mnogo manje od optimalnog iz nekoliko razloga. Štetočine i bolesti mogu uništiti dio ili cijeli rod. Jako zasjenjenje može izazvati ranu nekrozu lastara i možda će biti potrebna ”grupa za potragu” da se pronađe grožđe usred mnoštva lastara u toku berbe. Dok neki uzgojni sistemi postižu skoro potpuno presretanje svjetlosti. Drugi problemi obično ograničavaju njihovu upotrebu. Da vidimo kako?

Vinova loza se uslovno može gajiti u tri geometrijska oblika:

 • 1) Okomito uz kolac ili povijeno kao u regionu Mosel u Njemačkoj i samostalno kao sistem Pehara (Gobelet) u južnoj Francuskoj.
 • 2) U špaliru bilo u vertikalnom položaju lastara ili lastarima povijenim prema dolje.
 • 3) Horizontalno, na primjer pergola, gdje vinogradar brine o lišću iznad glave odozdo.

Kada je sunce direktno iznad glave, presretanje svjetlosti je najveće kod pergole, a manje kod pojedinačnih čokota i u vertikalnom špaliru. U stvari, bez obzira kakav je položaj sunca, dobro vođena pergola će efikasno presresti svu svjetlost i na taj način, potencijalno, dati optimalan prinos.

Međutim, vinogradari rijetko koriste pergole, posebno u hladnim klimama. Najčešći sistem uzgoja je špalir, uzgoj u redovima sa lastarima koji su uspravni. Ovaj sistem uzgoja, Vertically Shoot-Positioned-VSP (Vertikalno postavljeni lastari) široko je prihvaćen i daje uopšteno zadovoljavajuću proizvodnju kvalitetnog grožđa. Iz ovih razloga, zahtijeva dodatno objašnjenje.

Konfiguracija ili geometrija vinograda

Geometrija vinograda
Šema 1Lagano presretanje-usvajanje svjetlosti u vertikalno postavljenom špaliru ujutro, u podne i poslijepodne.

Šema 1. prikazuje standardnu VSP konfiguraciju naslona u poprečnom presjeku. Kada su redovi postavljeni u pravcu sjever-jug, sva sunčeva svjetlost se presreće ujutro i poslijepodne. U podne, međutim, jedino svjetlo koje treba presresti je ono koje najviše pogađa tlo vinograda. Kada se redovi približe jedan drugom, presretanje se povećava (Smart, 1973). Međutim, bliži redovi donose druge probleme.

Visina špalira i rastojanje između redova

Iako manji razmak između redova potencijalno može povećati prinos, kvalitet svjetlosti u vrlo uskim zasadima može postati neadekvatan, posebno prema lišću u osnovi špalira. U nekim od najboljih vinograda regiona Bordeaux, redovi su međusobno udaljeni 1 m, a visina lisne površine je 90 cm. Ova ne prorjeđena i gusta lisna površina •• •• konfiguracija presreće između 40 do 50% ukupno raspoložive svjetlosti. Špalir ipak pruža adekvatno svjetlosno okruženje za prinos i kvalitet u tom području (Carbonneau, 1979). Općenito, odnos između visine lisne površine i razmaka redova trebao bi biti ispod 1,0 a možda i bliže 0,6 posebno u hladnijim i manje sunčanim područjima.

Šema 2. ilustruje odnose za redove na rastojanju 1,0, 2,0 i 3,0 m. Dok su teoretski svi podjednako zadovoljavajući, praktična razmatranja mogu diktirati šta će biti odabrano. Na rastojanju od 1,0 m, bit će potrebni posebni traktori za obradu i prskanje. Osim toga, na bujnom mjestu može biti potrebno prekomjerno prevršivanje lastara za postizanje dužine lastara od samo 0,6 m. Na rastojanju redova od 3,0 m, struktura žica i stubova postaje komplikovanija i može biti skupa, a može biti potrebna i podijela špalira da bi se osiguralo 1,8 m krošnje.  

Geometrija vinograda
Šema 2. Postizanje omjera od 0,6 (visina špalira) prema 1,0 (razmak redova) pri tri gustine sadnje.

Pravac redova i Geometrija vinograda

U nekim svojstvima, oblik i nagib lokacije određuju smjer redova. Tamo gdje ove karakteristike nisu ograničenje, vinogradari se moraju odlučiti za najprikladniji smjer. Ovo je izbor između redova orijentisanih ili sjever/jug ili istok/zapad. Većina vinograda je zasađena u redovima u pravcu sjever-jug, a već smo primijetili različite količine presretanja svjetlosti u različito doba dana.

Za redove istok-zapad, jutarnja (i popodnevna) sunčeva svjetlost je najmanje uhvaćena; većina svjetla se prima oko podne. Međutim, budući da je sunce visoko na nebu u podne, ne presreće se sva svjetlost, tako da za redove istok-zapad nema vremena za potpun prijema svjetlosti.

Tabela 1: Procenat usvajanja svjetlosti kod prevršenih (prekraćenih) lastara iznad naslona i bočnim stranama vertikalnog špalira po sunčanom danu sa redovima orijentisanim sjever-jug ili istok-zapad na geografskoj širini od 43°.

 • Izvor: Preuzeto iz Champagnol (1984) i Smart (1973).
 • Napomena: Podaci su za redove u kojima je visina lisne površine špalira 80% rastojanja između redova. Širina na vrhu špalira uzima se kao 25% visine špalira (krošnje).
 • Tabela 1 pokazuje procenat presretanja svjetlosti sredinom ljeta (21. decembar i 21. juni, južna i sjeverna hemisfera) i rane jeseni/proljeća (21. mart/septembar) u redovima orijentisanim sjever-jug i istok-zapad. Sredinom ljeta više svjetla presreću redovi sjever-jug, ali u proljeće i jesen, redovi istok-zapad dobijaju više svjetla.

Za koju orijentaciju redova se opredijeliti

Opredjelenje između redova sjever-jug i istok-zapad nije lak, ali jedan dodatni faktor može opredjeliti vinogradare na redove sjever-jug. To je da obje strane redova dobijaju približno jednaku izloženost svjetlu. Za istočnozapadne redove, jedna strana (južna ili sjeverna zavisno o hemisferi) prima vrlo malo direktnog osvjetljenja. Stoga, vinogradari biraju redove sjever-jug.

Međutim, možda bi bilo vrijedno razmotriti prilike u kojima bi se mogli razmišljati o redovima istok-zapad. Zašto:

 • Temperature sredinom ljeta su veoma visoke: u ovim okolnostima manje presretanja svjetlosti bi moglo biti korisno za smanjenje vode i toplotnog stresa.
 • Geografska širina, ovaj faktor povećava letnje presretanje u poređenju sa situacijom na nižoj i srednjoj geografskoj širini prikazanoj u tabeli 1. Osim toga, visoka presretanja u proljeće i jesen može omogućiti lozi raniji početak sezone i postizanje bolje usvajanje svjetlosti u jesenjim danima zrenja.

Treba napomenuti još jedan aspekt orijentacije redova. Postoje određene dobre osobine u modifikovanju smjera prema sjeveroistoku i jugozapadu na južnoj hemisferi i sjeverozapadu i jugoistoku na sjeveru. Ova orijentacija koristi popodnevnom usvajanju svjetla na račun jutarnjeg prihvatanja (šema 3.). Općenito, popodne je toplije od jutra jer je tlo akumuliralo dnevnu toplotu i počelo je ponovo zračiti. Povećanje popodnevnog izlaganja na račun jutarnjeg izlaganja znači da svjetlost ima veću vrijednost za biljku jer toplije temperature pospješuju više fotosinteze i metabolizma i na taj način pomažu sazrijevanju.

Šema 3.: Odstupanje od orijentacije sjever/jug radi maksimiziranja prijema kasnopopodnevnog svjetla na sjevernoj i južnoj hemisferi.

Geometrija vinograda i Druge konfiguracije

Kao što je već rečeno, uspravni lastari na špaliru omogućavaju povećanje presretanja svjetlosti kako se redovi približavaju. Međutim, redovi se ne mogu previše približiti (u odnosu na visinu špalira) jer donji dio lišća postaje neprihvatljivo zasjenjen. Postoje, međutim, i druge konfiguracije koje se ne koriste često, ali imaju jasne prednosti u presretanju svjetlosti. Tri koje ovdje razmatramo, tri naslona – uzgojna oblika – sa nevertikalnim rasporedom lastara su: Pergola zatvorenog ravnog krova, Tatura naslon u obliku slova ”V” i Lincoln naslon u obliku slova ”T”, dati na šemama 4, 5 i 6.

Pergola zatvorenog ravnog krova potencijalno koristi svu raspoloživu svjetlost jer je pokrivenost potpuna. Dovoljno je visokog debla da omogući traktorima i drugim uređajima da prolaze ispod, ali ne previsoka da spriječi radnike da orezuju i beru grožđe odozdo.

Geometrija vinograda
Šema 4. Pergola zatvorenog ravnog krova

Tatura, naslon u obliku slova ”V” je dizajnirana da postigne maksimalno presretanje svjetlosti, jer se ovaj oblik i njegov ugao od 60° smatraju teorijskim optimumom za korištenje svjetlosti (Van den Ende & Chalmers, 1983).

Geometrija vinograda
Šema 5. Tatura uzgojni oblik sa naslonom u obliku slova ”V”

Lincoln, naslon u obliku slova ”T” je razvijen kako bi se postigle prednosti pergole, omogućavajući lakše upravljanje i potencijalnu mehaničku berbu (Jackson, 1983.). Presretanje svjetlosti je vrlo veliko, iako ne tako visoko kao kod prethodna dva riješenja (konfiguracije).

Šema 6. Lincoln uzgojni oblik sa naslonom u obliku slova ”T”

Svi ovi sistemi imaju jedan upadljiv problem koji sprečava njihovu široku upotrebu – upravljanje lisnom površnom čokota.

Geometrija vinograda

U standardnom vertikalnom špaliru, lišće ima specifičnu poziciju u kojoj raste. U Lincoln naslonu i pergoli, lastari rastu prema gore i brzo postaju zagušeni jer nije predviđeno njihovo pozicioniranje. Mogu se vezati za određene položaje, ali za to je potrebno vrijeme, ili se mogu skratiti na određenoj visini iznad grozdova, što često rezultira lošim omjerom listova i grozdova.

Tatura naslon zaista pruža zonu za rast lastara, ali je rukovanje lastarima ovdje zahtjevnije nego kod normalnog vertikalnog špalira. Osim toga, presretanje svjetlosti u donjem dijelu naslona obično nije dobro. Uprkos ovim problemima, postoje vinogradari koji dobrim upravljanjem i pažljivim pozicioniranjem lastara proizvode grožđe dobrog kvaliteta iz ovih sistema (proizvodnja stonog grožđa).

Naslov orginala: Izvor: David Jackson. Light Interception and Utilisation (Presretanje i korištenje svjetla). Vineyard configuration or geometry (Konfiguracija ili geometrija vinograda). Monographs In Cool Climate Viticulture – 1. Pruning And Training. Edition 2001: Daphne Brasell Associates Ltd. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati:

Zanimljivosti o lozi i vinu: Alkohol nije odgovor; samo ti pruža mogućnost da zaboraviš pitanje (Anoniman).

Izvori:

 • Carbonneau, A ( 1979) ‘Research on criteria and outlines of training systems for the grapevine: extension to woody perennial plants’. Ann Amelior Plantes, 29: 173-185.
 • Champagnol, F (1984) Elements de Physiologie de la vigne et de viticulture generate. Publ the author, Montpellier.
 • Jackson, DI (1983) ‘The Lincoln canopy for grapes’. Am] Eno! Vitic, 34: 176-79.
 • Smart, RE (1973) ‘Sunlight interception in vineyards’. Am] Eno! Vitic, 24: 141-147
 • Van den Ende, Band Chalmers, D (1983) ‘The Tatura Trellis as a high density system for pear trees‘. Hort Science, 18: 946-47.