Lisna dijagnostika – znaci nedostatka hranljivih elemenata

Lisna dijagnostika. Važan je dio praćenja stanja vinove loze – ishranjenosti čokota u vinogradu. Đubriva su materije koje se koriste za poboljšanje ishrane biljaka, karakteristika tla i povećanja prinosa. Njihov učinak rezultat je činjenice da ove supstance biljkama pružaju jednu ili više deficitarnih hemijskih komponenata neophodnih za njihov normalan rast i razvoj.

Sva đubriva sadrže određeni dio, koji biljka direktno apsorbuje i za nju je koristan. Ovaj se dio naziva aktivnim sastojkom i mjeri se kao procenat od ukupne količine. Na primjer, amonijum nitrat (NH4NO3) sadrži 34,4% azota kao aktivne supstance. Pola od toga je u mobilnom, brzo asimilirajućem nitratnom obliku (nitrat – NO3). Druga polovina je u sporom i dugotrajnom djelovanju kao amonijev oblik (amonijak – NH4). Urea sadrži 46% amonijaka.

Continue reading “Lisna dijagnostika – znaci nedostatka hranljivih elemenata”

Senzori visoke rezolucije koji pomažu vinogradarima

Senzori u vinogradu.The U.S. Department of Agriculture’s National Institute of Food and Agriculture, dodijelio je bespovratnu pomoć u iznosu od 676.000 američkih dolara za par istraživača sa Cornell-a. Sredstva su data s ciljem da senzorima visoke rezolucije pomognu vinogradarima da prepoznaju nedostatak hranjivih sastojaka na čokotima u svojim vinogradima. Istraživači su – Terry Bates, viši naučni saradnik i Justine Vanden Heuvel, profesorica hortikulture – oboje sa College of Agriculture and Life Sciences.

Continue reading “Senzori visoke rezolucije koji pomažu vinogradarima”

Zašto „stresne“ loze daju bolja vina

Stresne loze. Šta stresnu lozu čini boljom za proizvodnju vina? Michael Orme, e-poštom, pita: Uvijek čitam kako “stresne” loze – željne vode ili različitih hranjivih sastojaka u tlu – daju najbolje vino. Zašto? Što zapravo vinova loza u tim okolnostima čini da taj fermentisani sok od grožđa je “bolje” vino?

Stresne loze
Continue reading “Zašto „stresne“ loze daju bolja vina”

Cvjetanje – ključna fenofaza za uspjeh berbe grožđa

Cvjetanje – ključna fenofaza. Kao opšte pravilo, kad cvjetanje dobro prođe, pred nama je dobra berba. Dva faktora mogu odrediti uspjeh ove fenofaze koja se završava zametanjem bobica. Tada započinje razvoj – povećanje bobica, a to su: povoljno vrijeme, koje ostaje nekontrolisano i optimalna ishrana loze. Yara ( Yara International ASA globalna je firma specijalizovana za poljoprivredne proizvode i sredstva za zaštitu sredine) predlaže da se djeluje na drugi faktor, faktor ishrane Grappilote (Grappilote nutrition program). Dok se kapacitet apsorpcije korijena ubrzano smanjuje, program ishrane Grappilote  kombinuje tri folijarne aplikacije za kontrolu cvjetanja kako bi se vinova loza pravilno pripremila, plus analizu mladih bobica da bi se osigurao kvalitet grožđa.

U vrijeme kada se povećava konkurencija za resursima između rodnih i vegetativnih elemenata, tri folijarne primjene pokrivaju osnovne potrebe vinove loze za hranom pripremu za cvjetanje, razvoj cvjetni začetaka i razvoj bobica, a istovremeno biljci omogućavaju maksimalni fotosintetički kapacitet. Analiza bobica provodi se kada je grozd zatvoren. Identifikuje se nedostatak ishrane, višak i neravnoteža koja bi mogla izazvati fiziološki poremećaj, u fazi koja omogućava da se intervenše i po potrebi ispravi. U fazi cvjetanja đubrenje zauzima bitno mjesto, kada spadnu cvjetne kapice a tučak i prašnici cvjetova su jasno vidljivi.

Continue reading “Cvjetanje – ključna fenofaza za uspjeh berbe grožđa”

Priprema loze za zimski odmor

Priprema loze za zimski odmor. Nakon što se grožđe obere i sigurno »uskladišti u vinariji«, ???? vrijeme je za posljednje aktivnosti upravljanja vinogradima prije nego što vinova loza uđe u period mirovanja. Kako je svaki vinograd drugačiji, njime se treba upravljati prema njegovim specifičnostima, međutim, postoje neke opšte smjernice za upravljanje vinogradom nakon berbe. One omogućuju vinogradarima da pripreme vinovu lozu za odmor, kao i da osiguraju dobru sledeću berbu.

Zaključak. Nakon berbe vinogradari mogu brzo zaboraviti na vinovu lozu i usredotočiti se isključivo na postupak proizvodnje vina, ali to lako može uzvratiti udarac. Nedovoljna količina đubriva i vode na kraju sezone može rezultirati niskim nivoom rezervnih ugljenohidrata, nedostatkom makrohranjivih sastojaka i suvim drvenastim tkivima. To može dovesti do zimskih ozljeda čokota, a u proljeće do neravnomjernog kretanja pupoljaka, lošeg i neravnomjernog rasta lastara, pa čak i lošeg zametanja cvasti. Jednom kada se hlorofil u lišću počne raspadati, lišće mijenja boju i više se ne mogu stvoriti rezerve ugljenohidrata.

Stoga osigurajte da je zelena masa čokota što duže zdrava uz dobru kontrlolu nad bolestima i navodnjavanjem u vrijeme nakon berbe. Na taj način će čokoti moći proizvesti dovoljne rezerve ugljenohidrata prije pada lišća. Dobro upravljanje vinogradima nakon berbe presudno je za pripremu vinove loze za zimski odmor i plodan rast u proljeće sledeće vegetacije.

Upravljanje vinogradom nakon berbe: priprema vinove loze za zimski odmor. Naslov orginala: Post-harvest Vineyard Management: preparing vines for resting. Izvor: http://www.evineyardapp.com/;  Slike: Montalcino Report and Van der Lee Vineyard.  Objavljeno: 12.09.2018. by Urska. Prevod: Dragutin Mijatovic. Ključne riječi: vinograd, vinova loza, đubrenje, navodnjavanje, zimsko mirovanje

Đubrenje vinograda

Đubrenje. Za ishranu, obrazovanje ćelija i tkiva, obavljanje fotosinteze, procese prometa materija, vinova loza usvaja hranljive elemente, u prvom redu iz zemljišta, preko korjena. Na osnovu količine pojedinih neophodnih hranljivih elemenata, ti elementi se dijele u dvije grupe:  Makroelementi (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S);  Mikroelementi (Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, Co);  Razviću vinove loze, pored ovih, doprinose i tzv korisni elementi (Na, Cl, Si), nisu neophodni, ali su korisni.

Đubrenje

Prije pripreme tla za sadnju vinove loze treba ispitati njegov kvalitet. Za izradu pedološke analize uzimaju se uzorci tla sa terena na kojem se namjerava podići vinograd. Ispitivanje obavljaju ovlaštene laboratorije radi određivanja bioloških, hemijskih i fizičkih svojstava tla. Samo se na temelju cjelovite analize može izraditi program poboljšanja svojstava tla. Bez analize najčešće se griješi neprimjerenim đubrenjem koja šteti biljci i tlu, a vinogradaru donosi ekonomsku štetu.

Đubrenje vinograda. Racionalno korišćenje đubriva (troškovi 10-30%) u vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na reakciju zemljišta, te sadržaj kalcijumkarbonata, humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta podrazumeva poređenje dobijenih rezultata sa graničnim vrijednostima obezbjeđenosti zemljišta asimilatima. Pri tome potrebno je voditi računa i o drugim svojstvima zemljišta (pH, mehaničkom sastavu i dr.). Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta je veoma složen i odgovoran posao, jer analiza određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vrijeme i način njihove primjene.